За всички клиенти на абонаментно счетоводно обслужване за минимум 1 година са БЕЗ допълнителни такси следните услуги: Текущо счетоводно обслужване; ТРЗ и личен състав; Годишно счетоводно приключване; Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС; Данъчни консултации и защита и Представителство пред НАП, НОИ, НСИ.

 

 

ВИЖ Меню Промоционални цени !

 

 Абонаментната услуга включва:

-  Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи

-  Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно   законодателство

-  Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се  до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента

- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация

-  Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ

-  Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента

-  Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)

- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП

-  Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП, НОИ, ИТ

-  Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране

-  Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство, КТ

-  Представителство и защита при провеждане на проверки и ревизии от държавните органи

-  Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки

-  Начисляване на амортизации; - изготвяне на ДАП (Данъчен амортизационен план) и САП (Счетоводен амортизационен план);

-  Обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството;

-  Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;

-  Обработка на документи за командировка в страната и в чужбина;

-  Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството (договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др);

-  Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП, НОИ

-  Изготвяне трудови,граждански договори и договори за управление и контрол,съгласно Кодекса на труда

- Изготвяне на длъжностни характеристики, графици за отпуски, допълнителни споразумения и пр.документи, изискващи се от българското осигурително законодателство.

-  Попълване и обработване на трудови и осигурителни книжки

-  Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации

-  Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване/сключване на трудови договори, граждански договори, договори за управление и контрол, наеми и пр.

 -  Обработка на болнични листове

- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия

-  Изготвяне на счетоводна политика

-  Подаване на месечна/годишна информация за осигурените лица

-  Подаване на информация за сключените трудови договори, договори за управление

-  Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ и НСИ

-  Подаване на годишна данъчна декларация в НАП

-  Подаване на годишни финансови отчети в НСИ