НираКонт ЕООД предлага голямо многообразие от услуги, които са изцяло в услуга на клиента и отговарят на неговите индивидуални потребности.

   Можете да сте наш клиент както за цялостно абонаментно обслужване, така и за конкретна задача или услуга.  

   Компанията работи с електронен подпис, което осигурява бързина и сигурност на нашите клиенти и им спестява част от дължимите данъци.

   Можете да сте сигурни за поверената ни от Вас информация, защото фирмата е регистрирана като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

   Улесняваме контакта с държавните институции.

 

Предлагаме ОТСТЪПКИ от цените на предоставяните услуги за нови и редовни клиенти !  

 

ВИЖ Меню Промоционални цени !

 

 НИЕ предлагаме:

 1. Счетоводни услуги:

  – текущо, еднократно счетоводно обслужване (конкретно зададена от клиента задача),

  - годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти и искат само годишно приключване) и

  - обслужване на абонаментен принцип (виж меню Абонаментно счетоводно обслужване)

 Годишното счетоводно приключване включва: 

-  Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.    

-  Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.  

-  Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.  

-  Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.  

-  Изготвяне на счетоводна политика.   

-  Подаване на годишна данъчна декларация. 

-  Подаване на годишни финансови отчети в НСИ. 

-  Изготвяне на платежни документи за внасяне на годишният данък към НАП.

 2. ТРЗ и Личен състав

Тази услуга е неизменна част от счетоводната отчетност, но нашата компания Ви я предлага и на свободен принцип.

 

 Услугата включва:

- административно-правни консултации в областта на човешките ресурси;

 - управление, престуктуриране и подбор на човешките есурси;

 - изследвания, прогнози, анализи и оценки;

 - разработване на методики;

 -  експертна помощ;

- изготвяне на платежни ведомости;

- изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;

- изготвяне на декларация 1 и декларация 6;

- подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

- изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол;

- изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;

- изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;

- изготвяне на длъжностни характеристики и графици за отпуски на работниците и служителите;

- регистриране на болничните листове на работниците и служителите;

- отчитане на отпуските на работниците и служителите;

- изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;

- изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;

- изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;

- заверяване на осигурителни  книжки;

- изготвяне на документи, справки и бележки на работниците и служителите;

- представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителен стаж.

 

 3. Данъчни услуги:

- Разработване на становища по конкретни казуси.

- Данъчно планиране и защита.

- Процесуално представителство при данъчни ревизии и проверки.

- Консултиране и разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на данъчна ревизия или проверка.

- Обжалване на данъчни актове: данъчно - ревизионни актове, актове

  за прихващане или връщане на недължимо платени данъчни вземания, такси

  или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание.

- Обжалване на откази на данъчната администрация.

- Правни консултации и оптимизация на данъчната тежест.

- Представителство пред НАП за данъчни проверки и ревизии.

 4. Административни услуги:

- Подаване на интрастат декларации;

- Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;

- Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ;

- Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ;

- Заверяване на документи в НАП и НОИ;

- Заверяване на осигурителен стаж на клиента;

- Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента

(подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки);

- Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката

   кредитодател на клиента , за неговото отчитане;

- Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС;

- Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента;

- Изготвяне на документи по ЗЗЛД и ИТ.

 5. Консултантски услуги

   Нашата компания, предлага на клиентите си възможност да се консултират по различни въпроси във финансовата сфера, да намерят разрешение на възникнал въпрос или конкретен казус.

 Предлаганите от нас Консултантски услуги, са начин да предоставим на нашите клиенти своите професионални знания, умения и опит в полза и услуга на техният бизнес.

 Писмени или устни разработки на становища и казуси, данъчни ефекти и алтернативи, при конкретни ситуации.

 6. Правни услуги

  Доверете се на  НираКонт  ЕООД  за Регистрация на фирма; Публикуване на промени; Публикуване на ГФО; Заличаване и Ликвидиране на фирмата в Агенцията по Вписванията.

НираКонт ЕООД, Ви предлага уникална ЦЕНА за регистрация на фирми по ТЗ и всички правни услуги - 50% ОТСТЪПКА на хонорара за услугата, при едногодишно счетоводно обслужване.

Услугата включва:

- Консултация;

-Проверка имена фирма в Търговския регистър;

- Изготвяне на всички необходими документи;

- Помощ при избор и асистанс в Банка, Нотариус;

- Подаване на документите в Агенция по вписванията /АВ/;

- Проверка и следене на обработката на заявленията в АВ;

- Уведомяване на клиента за момента на вписване;

- Изваждане на актуално удостоверение от АВ.

 

Услуга Държавна такса Хонорар Общо  Промоционална цена с вкл.такса
Регистрация на ООД/ЕООД 110 лв. 200 лв.  310 лв. 210 лв.
Регистрация на ЕТ 30 лв. 80 лв.  110 лв. 70 лв.
Публикуване на ГФО 20 лв. 70 лв.  90 лв. 55 лв.
Публикуване на промени 30 лв. Според промяната Според промяната
Според промяната

Заличаване/ ликвидация на фирма

  По договаряне По договаряне
По договаряне

   Забележка: Всички допълнителни такси извън посочените по-горе /запазване на име-не е задължително; капитал, нотариални, банкови такси и пр./ са за сметка на клиента.

   При сключване на договор за счетоводно обслужване на абонаментен принцип за една година, след регистрация на фирмата извършваме консултации, насоки и помощ, изготвяне на документи, регистрации по институции и пр. действия за стартиране на бизнеса.

  Крайният срок за Публикуване на ГФО е както следва:

1. Търговци, пререгистрирани преди 1 януари 2011 г.

Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани преди 1 януари 2011 г., са както следва:

            - 31 май 2011 г. – едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. подлежат на задължителен независим финансов одит;

            - 30 юни 2011 г. - дружества с ограничена отговорност;

            - 31 юли 2011 г. - всички други търговци по смисъла на Търговския закон.

2. Търговци, пререгистрирани през 2011 г.

Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за годините от 2007 г. до 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани през 2011 г., са както следва:

            - 30 юни 2011 г. – търговците, които са пререгистрирани от 1 януари до 31 май на 2011 г.

            - в тримесечен срок от датата на пререгистрацията – търговците, които са пререгистрирани от 1 юни до 31 декември 2011 г.

  

  По отношение на едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., на публикуване подлежат тези годишни финансови отчети от 2007 г. до 2010 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит.

      

За връзка с нас ВИЖ Меню Контакти !