Заповед за реда и начина на заявяване на вида на публичните задължения


Със Заповед № ЗЦУ-273/04.03.2014 г. на изпълнителния директор на НАП е определен редът и начинът на заявяване на вида на публичните задължения, които се погасяват по реда на ДОПК чрез ...


Промени в плащането на осигуровки и данъци към НАП


Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени в ДОПК, според...


Здравните вноски за безработни остават месечно -16.80лв. за 2014г.


Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са ре...


Проект на Наредба за фискален контрол за движението на стоки с фискален риск


Проектът на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролн...


Нови декларации по ЗМДТ


Публикувани са нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси: Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местни...


Обновени версии на програмни продукти от НАП


Публикувана е обновена версия на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси и е обновен програмен продук...


Годишна отчетност за 2013г.


И през 2014 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2013 г. Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния ...