Актуализиран е Наръчникът за определяне на приложимото законодателство според Регламент № 883/2004г.


   Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 e актуализиран

 Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004, версия 2011 г.

   Направените промени са във "Въведение", "ФИШ I.1" и "ФИШ II.2"