Комисия за защита на личните данни


На свое редовно заседание, проведено на 13 март 2013 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) взе решение,на основание чл. 17б, ал. 3, т. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), да откаже вписване на 829 администратори на лични данни (АЛД) в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
Касае се за администратори, които в заявленията си за регистрация или актуализация като АЛД по ЗЗЛД са посочили обработване на определени категории данни от посочените в чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД и съгласно чл. 17б, ал. 1 от ЗЗЛД, комисията задължително извършва предварителна проверка преди вписването им в публичния регистър на КЗЛД.
Във връзка с тези проверки на всичките 829 администратори на лични данни са изпратени писма на хартиен носител и/или по електронен път на адресите, посочени от тях в информационната система на КЗЛД. 616 от тези писма са върнати като неполучена кореспонденция по различни причини (непознат или непълен адрес, непотърсена пратка и др.), а 213 АЛД са получили писмата, но не са предоставили в указания срок необходимите документи за приключване на проверката.
Регистърът на администраторите на лични данни с отказана регистрация е достъпен от сайта на КЛЗД, от раздела „Администратори на лични данни”. За предприемане на последващи действия във връзка с регистрацията, администраторите на лични данни могат да се обръщат към Комисията за защита на личните данни на тел. 02/9153539.