Нарушено право на приспадане на ДДС


    На 21 юни 2013 г. в Министерството на финансите е постъпило официално уведомително писмо от Европейската комисия с дата 20 юни 2013 г. по нарушаване на правото за приспадане ДДС. По-конкретно то се отнася до отказване правото на приспадане на данъчен кредит на лице, когато в резултат на извършени проверки на предходни доставчици е установена липса на доставка. В писмото ЕК уведомява българската държава, че при извършване на данъчен контрол са нарушени общите принципи на ДДС заложени в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност и решенията на Съда на Европейския съюз. В уведомителното писмо ЕК не констатира несъответствие между българския Закон за данък върху добавената стойност и ДДС Директивата.

    Независимо от трайната практика на СЕС, която посочва, че правото на данъчен кредит се отказва единствено в случаите на доказана данъчна измама, в последните години се наблюдава тенденция за издаване на ревизионни актове без наличие на категорични доказателства, че лицето е знаело, или е трябвало да знае, че сделката е част от измама с ДДС. В резултат на тази практика се е създала правна несигурност за лицата каква част от декларирания ДДС ще им бъде възстановен, които в повечето случаи ги е лишавало от оборотни средства, необходими за развитие на бизнеса им.

    Още на 21 юни 2013 г. от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите е издадено становище до териториалните подразделения на агенцията относно ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка, съобразно постановеното в решенията на СЕС. В документа се дават насоки за условията, при които правото на приспадане на данъчен кредит може да бъде ограничено в случаите на липса на доставка между издателя и получателя по издадени фактури.

Указание относно ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка