Проекти за изменение и допълнение на ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба Н-18 и Наредба Н-8


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

Наредба за изменение и допълнение Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗАДС

Проектът предвижда промени, свързани с приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 1 януари 2014 година. Регламентират се редът и начинът за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона. Създава се ред за унищожаване на отпадъците от тютюн (остатъци от тютюневи листа). С предложените текстове се цели създаване на ясна и приложима процедура за лицата и администрацията при използване на отпадъци от тютюн, както и ограничаване чрез превенция на възможността за използването им в нарушение на разпоредбите на ЗАДС.

Определени са условията и редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад за базите на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" във връзка със създадената законова възможност Агенцията да се лицензира по реда на ЗАДС.

Проектът на Правилник предвижда и ред за разделяне на движението на енергийни продукти, които са под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения, съгласно приетите изменения в ЗАДС. Мярката е насочена към доставчици и снабдители на корабни горива (бункероване) и цели да даде решение на случаите, при които заявено за доставка корабно гориво, изведено от данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и поставено под режим износ, не може да се получи от получаващия кораб, поради липса на вместимост.

Проектът предвижда процедура за случаите, в които освен лицензираните складодържатели и регистрираните получатели да могат да получават енергийни продукти  на места на директна доставка, различни от местонахождението на обекта, в който се получават и разтоварват стоките.

С цел облекчаване на дейността на лицензираните складодържатели е предложена промяна във формулата за определяне на размера на обезпеченията при ползване на режим отложено плащане на акциз.

С проекта се предлага ред  по отношение на заявяването на бандероли, когато на пазара се пуска нов продукт.

 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Проектът отразява измененията в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г.

Във връзка с въвеждането на новия режим за касова отчетност на ДДС нормативно се уреждат правилата за регистрацията, прекратяването и  прилагането му.

По отношение на въведения механизъм за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури в проекта на Правилник са разписани ясни правила за разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизма, спрямо останалите доставки с оглед последващия контрол и превенцията от измами.

За доставките на стоки при условията на финансов лизинг са регламентирани правила в случаите на промяна на договор за лизинг, както и при заместване на лизингополучател с нов лизингополучател.

В проекта се предлага и разпоредба за доставките на услуги, свързани с вноса на стоки, които ще се облагат с нулева ставка.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Промените в наредбата се свързани с измененията в ЗДДС в сила от 22 ноември 2013 година, свързани с регламентиране продажбите, извършени чрез вендинг автомати. Според проекта, фискалният бон, регистриращ продажбата на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, ще се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. Пълното съдържание на фискалната касова бележка ще се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Направено е разграничение между автоматите на самообслужване, чрез които се извършват продажби на стоки (продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) и автомати на самообслужване, чрез които се извършват услуги (продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други). За облекчение на собствениците на автомати на самообслужване отпада задължението за отпечатване на дневен, месечен и годишен финансов отчет.

Продажбите на услуги, като продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други, се регистрират и отчитат от фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери), които се вграждат в автомата, като задължително се издава фискална касова бележка на хартиен носител. По отношение на автоматите, чрез които се осъществяват тези продажби, също е въведено облекчение да не се отпечатва дневен, месечен и годишен финансов отчет.

Проектът предвижда лицата, които извършват продажби чрез автомати на самообслужване да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 януари 2014 г.

С проекта се предвижда промяна по отношение на документалното отчитане на доставките на горива. Измененията и допълненията в Приложение № 22 и Приложение № 23 са с доуточняващ характер. Създава се възможност за лицата да избират от номенклатура видовете номера, които могат да се попълнят.

С проекта се предвижда удължаване на срока за извършване на първоначална проверка на нивомерните измервателни системи с една година.

 Наредба за изменение и допълнение Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Предложените промени в Наредба № Н-8 са свързани с приети изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и в Кодекса на труда (КТ).

Регламентират се изменения в декларация обр. № 1 - попълват се данни за лицата, получаващи обезщетение при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст.

Въвеждат се срокове за подаване на декларация обр. № 6  за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от КСО. Предоставя се правна възможност на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за ДОО погасяват. МФ предлага и промени с цел облекчаване на работодателите при подаване на данни за облагаеми доход и дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ