Нови декларации по ЗДДФЛ


През 2014 г. декларацията за доходите отново съдържа основна част и отделни приложения.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.;

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България;

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения;

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ;

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност;

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго;

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество;

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници;

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък;

Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции...;

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ);

Нов образец на "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по депозити в търговски банки, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина, както и облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина, попълват образец 2001а.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина;

Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания