„ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „НИРАКОНТ“ ЕООД– гр.София, обл. София-град, общ. Столична започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.073-1196-C01/ 26.06.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент:НИРАКОНТ ЕООД
 
Обща стойност: 4 800 лв., от които 4080 лв.
европейско 720 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.

 

 

-------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект № BG16RFOP002-2.073-1196-С01/ 26.06.2020 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.