Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече се прилагат и към Швейцария.


  На 31.03.2012 г. е прието Решение №1/2012 на Съвместния комитет ЕС–Швейцария с което е актуализирано Приложение II „Координация на системите за социална сигурност” към Споразумението между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора. Решението влиза в сила от деня, следващ деня на приемането му.

  В тази връзка при определяне и удостоверяване на приложимото законодателство следва да се има предвид, че от 01.04.2012 г. държавите–членки, в това число България, прилагат с Конфедерация Швейцария Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.

  Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 запазват своето действие единствено по отношение на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия до съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство.