Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 вече се прилагат и към Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.


   От 1 юни 2012 г. е в сила Решение № 76/2011 от 1 юли 2011 година  на Съвместния комитет на Европейското икономическо пространство, с което са изменени приложение VI (Социална сигурност) и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП. Съгласно направените изменения,  обществените отношения в сферата на социалната сигурност с Норвегия, Лихтенщайн и Исландия се регулират с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009г. за установяване на процедура за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004.

   В тази връзка, при определяне и удостоверяване на приложимото законодателство следва да се има предвид, че от 01.06.2012 г. държавите–членки, в това число България, прилагат по отношение на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.