Промени в банковите сметки и кодовете за вид плащане от 01.01.2011г.


     От 1 януари 2011 г. ще бъдат извършени следните промени в банковите сметки и кодовете за вид плащане:

    1. Закрива се съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” за събиране на глобите, наложени от органите на КАТ с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.

Задълженията за глоби, наложени от органите на КАТ могат да бъдат платени по следните сметки на МВР:

За глоби, наложени от органите на КАТ - МВР, събирани чрез фиш :

Главна дирекция "Охранителна полиция"

Банка       СИБАНК АД - ЦУ - София                            

BIC код     BUIB BGSF

IBAN         BG59 BUIB 9888 3322 9441 00

За глоби, наложени от органите на КАТ - МВР по наказателни постановления:

Главна дирекция "Охранителна полиция"

Банка СИБАНК АД - ЦУ - София

BIC код BUIB BGSF

IBAN     BG32 BUIB 9888 3322 9441 01  

    2. Открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

    3. Открива се нов код за вид плащане към сметките за плащане на местни данъци и такси на общините: код 44 28 00 „Туристически данък”. По този код ще се отчитат приходите на общините от нововъведения с последните промени в Закона за местните данъци и такси туристически данък. Сумите от туристическите такси, отнасящи се за отчетни периоди преди 01.01.2011 г. продължават да се внасят и през 2011 г. по досегашния код 44 80 12.

     4. Актуализирана е номенклатурата на кодовете за вид плащане за Фондовете на ДОО, НЗОК и ДЗПО