Проектопромени в ЗДДС за 2013 г.


   На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикувана нова версия на:
 

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат и промените от началото на следващата година в:

  • Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),
  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
  • Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
  • Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
  • Закона за счетоводството (ЗСЧ) и
  • Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).