Регистриран достъп в Агенция по вписванията от 01.01.2013г.


  От 01.01.2013 г. Агенция по вписванията ще осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. /Закон за Търговския регистър, чл. 11, ал. 2/. Съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за Търговския регистър, достъпът по ал. 2 ще бъде предоставян в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.
Цифровият сертификат, издаван от Агенция по вписванията, е безплатен за ползвателите.