Годишна отчетност за 2012г.


   И през 2013 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2012 г.

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;

5. Застрахователи;

6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7. Здравноосигурителни дружества;

8. Пенсионноосигурителни дружества;

9. Пенсионни фондове;

10. Бюджетни предприятия;

11. Банки;

12. Икономически неактивни предприятия.

   Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2012 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2012 година (Приложение 12).   Декларацията за неактивност можете да изтеглите в PDF формат.

   Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2012 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2012 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.