Новости, декларации и деклариране - НАП


  • Декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО;
  • Декларация образец 8 на основание чл.9а от КСО (при закупуване на осигурителен стаж, за да отиде специално плащането към този фонд). Подава се преди извършване на плащането;
  • Декларация образец 9 за избор за възстановяване на права с еднократна вноска по чл.40а, ал.3 от ЗЗО (за завръщащите се в България и плащащи накуп 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на права, за да се обвърже специално плащането с този фонд) Подава се преди извършване на плащането;
  • Промяна в декларацията, която се подава от хората, които сами внасят здравноосигурителните си вноски - декларация образец 7 при липса на друго основание за осигуряване. Добавя се клетка за избор за доход, върху който ще се заплащат здравни вноски;
  • При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се за здраве лица, например безработни, новоприети студенти и т. н., могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват. Първо се подава заявление в ТД на НАП, след което се извършва плащането;
  • При наличие на няколко задължения за ДЗПО, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Първо се подава заявление в ТД на НАП, след което се извършва плащането;
  • Принципът на погасяване на най-старото задължение не се прилага за невлезли в сила актове. Предварителното изпълнение се осъществява чрез заплащането им в хода на принудителното изпълнение по особената набирателна сметка. Ако клиентът обаче желае доброволно да изпълни акта, трябва да заяви това преди образуването на изпълнителното дело;
  • Заявление за плащане на публични задължения, възникнали до 01.01.2008 г.