Освобождаване от здравни вноски в България на българите в чужбина


Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с...


Нови образци за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО


В сила от 1 май 2013 г. са променени образците на приложения № 2, 3, 4, 8, 13 и 14 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осиг...


Нов Закон за туризма


ВЛИЗА В СИЛА НОВИЯТ Закон за ТУРИЗМА (обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.). ИЗКЛЮЧЕНИЕ: ЧАСТ от разпоредбите на НОВИЯ Закон за ТУРИЗМА (обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.) имат ОТЛОЖЕНО ДЕЙСТВИЕ...


Нови електронни услуги от НОИ


Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). От 8 април 2013 г. осигурените лица ще мог...


Комисия за защита на личните данни


На свое редовно заседание, проведено на 13 март 2013 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) взе решение,на основание чл. 17б, ал. 3, т. 3 от Закона за защита на личните данни (...


Годишни декларации за ИТ


До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и усп...


Нови формуляри за Интрастат


Актуализирани са Интрастат образците на формуляри и декларации за 2013 г. Публикувани са и два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите: Уведомление за пристига...