Законодателство

       ЗАКОНИ

Закон за данък върху добавената стойност 

Закон за данък върху доходите на физическите лица 

Закон за корпоративното подоходно облагане 

Закон за местните данъци и такси 

Закон за акцизите и данъчните складове 

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за счетоводството 

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Закон за мерки срещу изпиране пари 

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма 

Закон за административните нарушение и наказания

Закон за статистика на вътреобщонстната търговия със стоки

Закон за здравето 

Закон за здравното осигуряване 

Закон за бюджета на ДОО 

Закон за бюджета на НЗОК 

МОД

ТЗПБ

Закон за гарантиране на вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за установяване на осигурителен и трудов стаж по съдебен ред

Закон за устройство на територията 

Закон за туризма

Валутен закон

Закон за задълженията и договорите

Закон за защита на личните данни

Търговски закон

Закон за търговският регистър

Закон за регистър БУЛСТАТ

Закон за юридически лица с нестопанска цел

ИНТРАСТАТ

 Наръчник на Интрастат оператора

КОДЕКСИ

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

Кодекс на труда

Кодекс на социалното осигуряване 

НАРЕДБИ

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Наредба Н-8 

Наредба обществено осигуряване на самоосигуряващи се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Наредба за командировките в страната

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Наредба за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Наредба за дейността на заложните къщи

Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за прилагане на закона за мерки срещу изпиране на пари

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Правилник по прилагането на закона за данък върху добавената стойност

Тарифа за държавните такси, които събира Агенцията по Вписванията

НАРЪЧНИЦИ ОТ НАП

Наръчник по корпоративно подоходно облагане

Наръчник по ДДС

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица

Наръчник по ДОПК – ІІ част

Наръчник по ДОПК – І част 

Наръчник трансферно ценообразуване

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Становище на изпълнителния директор на НАП относно промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009

Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство

Регламент (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 за социална сигурност спрямо Норвегия, Лихтенщайн и Исландия

Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече се прилагат и към Швейцария

Share on facebook
Сподели

//

Други

//

Полезно

//

Последвай ни

Абонирайте се

За да сте винаги информирани!

Поискай оферта

Цените са строго индивидуални. Моля, попълнете формата по-долу, за да получите оферта за счетоводно обслужване на Вашата фирма или се свържете с нас от тук »

Ще получите отговор възможно най-бързо, но не по-късно от 24 часа. Посочената от Вас информация е строго конфиденциална и до нея, ще има достъп единствено и само мениджърът на Счетоводна къща Нираконт ЕООД. Неразпространяването й е гарантирано.