От 1 януари 2023 г. се повишава прагът за регистрация по Закона за ДДС на 100 000 лв.

С Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2022 г., Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.В резултат от […]

Връщат до 1800 лева за три деца!

По-високи размери на данъчни облекчения за придобитите доходи през 2022 г. ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания, в сравнение с предходната година. Сумите, които може да възстанови НАП са в зависимост от броя на децата, като за едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лв., а сумата […]

Публикувани са новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник.  Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, […]

Министерството на икономиката и индустрията стартира анкета за готовността на малките и средни предприятия за въвеждане на еврото

Министерството на икономиката и индустрията стартира анкета за очакваните въздействия от прехода към евро върху малките и средни предприятия в България. От днес до 16 декември ще се проведе онлайн допитване на сайта на институцията, а анкетата ще бъде разпространена и чрез специализирани организации. Резултатите от проучването ще подпомогнат компетентните органи от българската администрация да […]

Публикуван е проект на Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г.

Министерството на финансите изпрати за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проект на Закон за прилагане на  разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна […]

Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно задължените лица с  годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния […]

Важно за търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки

Важно за  търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки. Председателя на НСИ със Заповед № РД – 05 – 485 / 03.11.2022г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2023г.: за вътресъюзен внос – 700 000 лв. за вътресъюзен износ – 1 000 000 лв. Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2023 г. са: за вътресъюзен […]

Крайният срок за пререгистрация на ЮЛНЦ е 31.12.2022 г.

Крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е 31.12.2022 г. ЮЛНЦ, които искат да продължат дейността си и са вписани в регистъра на окръжните съдилища, са задължени да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Не се дължи държавна такса за пререгистрацията. Срокът е […]

Ново заявление за възстановяване на недължимо платени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията

Утвърдени са нови Вътрешни правила за връщане на недължимо платени държавни такси, постъпили по банкови сметки на Агенция по вписванията. Новите вътрешни правила са приложими за всички регистри, водени от Агенция по вписванията. С правилата е одобрен нов образец на заявление (линк към заявлението) за връщане на недължимо платени държавни такси, който може да се […]

Средният осигурителен доход за септември е 1335,40 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2022 г. е 1335,40 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. е 1253,37 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври […]