Старт на данъчна кампания 2024г.

Започна подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица по електронен път, в офисите на приходната агенция, по пощата с обратна разписка или в пощенските клонове. Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г. Отстъпката от […]

Здравна вноска за безработица – 37.32 лв.

От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37,32 лева. От първия ден на 2024 […]

Актуални нормативни документи.

Становищe относно прилагане на осигурителното законодателство от 01.01.2024 г.; Таблица за размера и разпределението за 2024 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и УПФ по осигурени лица; Кодекс за социално осигуряване;  Закон за здравното осигуряване; Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г.;  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.;  Приложение […]

Проверка дали касовите бележки са истински.

Близо 200 000 потребители могат ежедневно да проверяват дали касовите бележки, които търговците им издават, са истински или фалшиви. Те са свалили на устройствата си мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. Чрез него, през 2023 г. са проверени над 250 000 бележки, а от началото на тази година […]

Нови образци на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и справки за изплатени доходи.

Годишна данъчна декларация за деклариране на доходите на физически лица, придобити през 2023 г., както и приложенията към нея; Справка по чл.. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през годината доходи по трудови правоотношения; Справка за иизплатените през годината за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал.1  от ЗДДФЛ  и за удържаните данък […]

Въпроси и отговори за предварителното деклариране на данни.

Във връзка с въведения от 3 януари 2024 г. режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск са публикувани най-често задаваните въпроси и отговори. Повече може да видите в рубрика „Фискален контрол“, „Предварително деклариране на данни“, „Електронни услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП)“ или тук.

Важно за операторите на платформи.

Национална агенция за приходите напомня на операторите на платформи ( чл. 143я6 от ДОПК), че следва да уведомят изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за извършването на дейност в това качество. Чрез платформите се извършва някоя от следните относими дейности: отдаване под наем на недвижимо имущество, включително жилищни и търговски имоти, апартаменти, хотелски стаи, вили, […]

Актуални нормативни актове.

Кодекс за социално осигуряване;  Закон за здравното осигуряване; Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.;  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.;  Приложение №1 – Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. Приложение №1А – Минимален осигурителен […]

Задължителни вноски за 2003 г. – промени!

Актуално към 01.08.2023 г.! Въведени са ъведени са основно със:  Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2023 г.  и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2023 г., които са обнародвани в „Държавен вестник“ (ДВ), брой 66 от 01 август 2023 г. В това отношение, следва да се отбележат и: Закона за прилагане на разпоредби на Закона за […]